Quanzhou Wang/Ong Ancestral Temple, Quanzhou Prefecture